Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w 02-486 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 174, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@lagardere-tr.pl; tel. 0048 572 32 99; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

II. Cele i podstawy przetwarzania

  • w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie aelia.pl lub poprzez e-mail info@aelia.pl , na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  • w celu rozpatrzenia reklamacji wysłanej poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie aelia.pl lub poprzez e-mail info@aelia.pl , na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu [WMPA Paweł Opałko, DEG Grzegorz Drozd]. Wykaz znajdziesz na stronie: www.rodo.lagardere-tr.pl

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane pozyskane w związku z obsługą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie aelia.pl lub obsługą zapytań kierowanych poprzez e-mail info@aelia.pl, są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego obsługa zapytania.
  2. Dokumenty reklamacji 1 rok po terminie rozliczenia reklamacji.

VI. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) prawo do przenoszenia danych (jeżeli przysługuje), które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody, jeżeli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i środki techniczne na to pozwalają.

g) prawo do wniesienia skargo o organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@lagardere-tr.pl, lub zadzwoń pod numer telefonu: 0048 572 32 99. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIIInformacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. Podanie przez Ciebie danych jest:

– dobrowolne

– warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Jeżeli nie podasz danych możemy:

– odmówić udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

– nie rozpatrzymy reklamacji.

Kontakt Aelia

kontakt

    Skontaktuj się z nami-