WROCŁAW

wroclaw

Port Lotniczy Wrocław S.A.
ul. Graniczna 190
54-530 Wrocław

http://airport.wroclaw.pl/

Godziny otwar­cia skle­pów:
od pierw­szego do ostat­niego lotu.

Ema­nuel Berg
by Aelia Duty Free

  • Sklep z modą – mono­bran­dowy, eks­klu­zywna marka Ema­nuel Berg dostar­cza­jąca arty­kuły o bar­dzo wyso­kiej jako­ści, ogromna dba­łość o wykoń­cze­nia i detale (jak np. guziki z masy per­ło­wej).
Aelia Emanuel berg by aelia