WARSZAWA

Lot­ni­sko Cho­pina
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 War­szawa

http://www.lotnisko-chopina.pl/

Godziny otwar­cia skle­pów:
od pierw­szego do ostat­niego lotu.

UWAGA: na lot­ni­sku Cho­pina ist­nieje moż­li­wość doko­na­nia zaku­pów także po przy­lo­cie – cała selek­cja pro­duk­tów z wyłączeniem alkoholi.

Aelia Duty Free

mul­ti­store, ter­mi­nal 2, strefa Schen­gen, tuż za odprawą bez­pie­czeń­stwa

 • Per­fumy i kosme­tyki.
 • Alkohole polskie i zagraniczne.
 • Tytoń, papie­rosy i cygara.
 • Zabawki i słodycze.
 • Biżu­te­ria i zegarki.
 • Strefa Le Club, gdzie spe­cja­li­ści pre­zen­tują wybrane alko­hole.
Aelia Duty Free
Aelia duty free zaślepka

Aelia Duty Free

mały mul­ti­store, ter­mi­nal 2, strefa Non-schengen

 • Per­fumy i kosme­tyki.
 • Alkohole polskie i zagraniczne.
 • Sło­dy­cze.
 • Tytoń i papie­rosy.

Aelia Duty Free

mały mul­ti­store, ter­mi­nal 2, strefa Schen­gen, pirs połu­dniowy

 • Per­fumy i kosme­tyki.
 • Alkohole polskie i zagraniczne.
 • Sło­dy­cze.
 • Tytoń i papie­rosy.
Aelia duty free zaślepka
Aelia duty free zaślepka

Aelia Duty Free – per­fu­me­ria

ter­mi­nal 1, strefa Schen­gen, zaraz za odprawą bez­pie­czeń­stwa

 • Perfumy i kosmetyki.
 • Sta­cje maki­ja­żowe oraz pie­lę­gna­cyjne przy danych mar­kach.
 • Ser­wis Bene­fit – jak np. regu­la­cja brwi.

Aelia Duty Free

ter­mi­nal 1, strefa Schen­gen, w prawo za odprawą bez­pie­czeń­stwa

 • Alko­hole zagra­niczne i lokalne.
 • Sło­dy­cze.
 • Papie­rosy i tytoń.
 • Strefa relaksu Żubrówki.
 • Wyjąt­kowa eks­po­zy­cja pol­skich wódek Cho­pin.
wa14

Aelia Duty Free

ter­mi­nal 1, sklep zlo­ka­li­zo­wany jest w stre­fie odbioru bagażu

 • Per­fumy.
 • Kosme­tyki.
 • Sło­dy­cze.
 • Zabawki.
 • Alko­hole.

Aelia Beauty

per­fu­me­ria na pozio­mie przy­lo­tów, sklep ogólnodostępny

 • Per­fumy i kosme­tyki.
 • Strefa expe­ri­men­tal, w któ­rej pro­wa­dzone są eventy pie­lę­gna­cyjne i maki­ja­żowe takie jak np. bada­nia skóry, doradz­two w dobo­rze odpo­wied­nich pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych oraz maki­jaże poka­zowe.
Aelia beauty zaślepka
your-fashion-store

Your Fashion Store

ter­mi­nal 2, strefa Schen­gen

 • Eksklu­zywna moda i akce­so­ria.
 • Marki takie jak: Ema­nuel Berg, Arma­nii Jeans, Hugo Boss, Sam­so­nite (walizki i torby podróżne), Furla (torebki), Pinko, Long­champ (torebki), Mont Blanc (zegarki, pióra, akce­so­ria).

The Fashion Gallery

ter­mi­nal 1, strefa Schen­gen, na lewo za odprawą bezpieczeństwa

 • Eksklu­zywna moda i akce­so­ria.
 • Marki takie jak: Michael Kors (torebki, port­fele), Bur­berry (torebki, port­fele, wybrane zapa­chy), Salva­tore Fer­ra­gamo, Erme­ne­gildo Zegna, Ralph Lau­ren.
The Fashion Gallery

Toys Store

ter­mi­nal 1, strefa Schen­gen

 • Zabawki.
 • Gry kom­pu­te­rowe.
 • Jedyna w Pol­sce strefa M&M’s.
 • Akce­so­ria podróżne dla dzieci.
 • Na środku sklepu jest ogromny plu­szowy miś a przy wej­ściu lew zbu­do­wany z kloc­ków lego, do któ­rego dzieci mogą wejść i zro­bić sobie zdję­cie z głową w jego pasz­czy.

Victoria’s Secret

butik w strefie wolnocłowej, ter­mi­nal 1, za odprawą bezpieczeństwa, wyjście gate 30

 • Kosmetyki.
 • Akcesoria.
 • Bielizna.

Kontakt: 22 270 72 80

Victoria's Secret

Le Connaisseur

sklep w strefie wolnocłowej, terminal 1, za kontrolą bezpieczeństwa, wyjście gate 30

 • Selekcja ekskluzywnych alkoholi.

Kontakt: 22 270 72 81

Drogeria

sklep w strefie wolnocłowej, ter­mi­nal 1, za odprawą bezpieczeństwa, wyjście gate 30

 • Kosmetyki.
 • Produkty niezbędne w podróży.
 • Produkty dla dzieci.
 • Higiena osobista.

Kontakt: 22 273 90 73

drogeria-Warszawa