DANE ADRESOWE

LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
22 572 32 00

LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa

22 572 32 00

KONTAKT ZE SKLEPAMI

Po­dró­żu­jąc, nie za­po­mnij od­wie­dzić na­szych skle­pów Ae­lia Duty Free. To tam za­czyna się Twoja po­dróż…

WARSZAWA
22 270 72 70/71/72

WARSZAWA
sklep ogólnodostępny
22 270 72 74

WARSZAWA
sklep z modą
22 270 72 75

LUBLIN
22 273 90 71

ŁODŹ
42 253 14 11

KATOWICE
32 391 94 15

KRAKÓW
12 295 31 63

SZCZECIN
91 407 13 12

POZNAŃ
22 273 90 70

WROCŁAW
71 358 13 97

GDAŃSK
22 273 90 74

KONTAKT DLA MEDIÓW

Magdalena Winconek

T: +48225723156

M: +48514966710

m.winconek@lagardere-tr.pl

WARSZAWA
22 270 72 70/71/72

WARSZAWA
sklep ogólnodostępny
22 270 72 74

WARSZAWA
sklep z modą
22 270 72 75

LUBLIN
22 273 90 71

ŁODŹ
42 253 14 11

KATOWICE
32 391 94 15

KRAKÓW
12 295 31 63

SZCZECIN
91 407 13 12

POZNAŃ
22 273 90 70

WROCŁAW
71 358 13 97

GDAŃSK
22 273 90 74

FORMULARZ KONTAKTOWY*Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie, Al. Je­ro­zo­lim­skie 174 w za­kre­sie nie­zbęd­nym do udzie­le­nia in­for­ma­cji na za­py­ta­nie oraz kon­taktu (zgod­nie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Och­ro­nie Da­nych Oso­bo­wych Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

*Wy­ra­żam zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie, Al. Je­ro­zo­lim­skie 174 na po­dany w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym ad­res e-mail zgod­nie z ustawą o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (DZ. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174 w celach marketingowych.