FORMULARZ KONTAKTOWY
Nie jestem robotem

*Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie, Al. Je­ro­zo­lim­skie 174 w za­kre­sie nie­zbęd­nym do udzie­le­nia in­for­ma­cji na za­py­ta­nie oraz kon­taktu (zgod­nie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Och­ro­nie Da­nych Oso­bo­wych Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

*Wy­ra­żam zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie, Al. Je­ro­zo­lim­skie 174 na po­dany w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym ad­res e-mail zgod­nie z ustawą o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (DZ. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174 w celach marketingowych.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SKLEPEM

Chcesz sprawdzić przed wylotem, czy posiadamy w ofercie poszukiwany produkt?
Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi sklepami.*

WARSZAWA
22 270 72 70/71/72

WARSZAWA
sklep ogólnodostępny
22 270 72 74

WARSZAWA
sklep z modą
22 270 72 75

LUBLIN
22 273 90 71

ŁODŹ
42 253 14 11

KATOWICE
32 391 94 15

KRAKÓW
12 295 31 63

SZCZECIN
91 407 13 12

POZNAŃ
22 273 90 70

WROCŁAW
71 358 13 97

GDAŃSK
22 273 90 74

WARSZAWA 22 270 72 70/71/72 sklep ogólnodostępny 22 270 72 74 sklep z modą 22 270 72 75
KATOWICE 22 273 90 71 SZCZECIN 22 273 90 71 WROCŁAW 22 273 90 71
ŁÓDŹ 22 273 90 71 KRAKÓW 22 273 90 71 GDAŃSK 22 273 90 71
POZNAŃ 22 273 90 71 LUBLIN 22 273 90 71

*Sklepy w strefach wolnocłowych otwarte są od pierwszego do ostatniego lotu.

SIEDZIBA FIRMYLAGARDERE DUTY FREE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa


9:00 - 17:00

22 572 32 00info@aelia.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Magdalena Winconek
+48 22 572 31 56
+48 514 966 710